BA MƯƠI NGÀY THIỀN QUÁN - Joseph Goldstein, Nguyễn Duy Nhiên