Đại Cương Kim Quỹ Yếu Lược

KIM QUỸ YẾU LƯỢC

KIM QUỸ NGỌC HÀM KINH

Đại Cương

Theo Trương Trọng Cảnh ghi lại trong tác phẩm 'Thương Hàn Luận' của ông là : "Thương hàn tạp bệnh gồm 16 quyển".

Trong đó, Thương Hàn Luận gồm 10 quyển.
Thương Hàn Tạp Bệnh gồm 6 quyển.
Phần 'Tạp Bệnh' chính là sách 'Kim Quỹ'.

Hàn lâm học sĩ Vương Chu tại quán khách đã phát hiện ra 'Trọng Cảnh Kim Quỹ Ngọc Hàm Yếu Phương' gồm 3 quyển. Quyển Thượng là Thương Hàn, quyển Trung là Tạp bệnh, quyển Hạ là các phương thuốc khác và điều trị Phụ khoa.

Tên Gọi

Tại sao gọi là Kim Quỹ Ngọc Hàm Phương mà không gọi là Thương Hàn Tạp Bệnh Luận?
Ngày xưa, những sách quý, được gọi là 'Kim Quỹ' hoặc 'Ngọc Hàm'.
Kim Quỹ, Ngọc Hàm là tên gọi vinh dự của người đời tán thưởng sách của Trương Trọng Cảnh.

Nội Dung

Sách Kim Quỹ gồm 22 Thiên và 397 điều. 20 thiên đầu bàn về Tạp bệnh, ba chương cuối bàn về Phụ Khoa. 

Cũng như Thương Hàn Luận, sách Kim Quỹ cũng được rất nhiều thầy thuốc chú giải, được hiểu theo nhiều trường phái khác nhau... Mỗi nhà chú giải có cái nhìn khác nhau nên dịch và chú giải cũng có nhiều điểm chưa được thống nhất.

Chúng tôi chỉ ghi lai nguyên văn trước (đợt này chỉ có bản dịch nghĩa, chưa ghi được nguyên văn và phần chữ Hán - Sẽ bổ sung vào các lần sau).