Tǎng huyết áp(3)

Biện chứng đông y:Thận âm khuy tổn, thủy chẳng chứa mộc. Can dương quấy phá thanh không.

Biện chứng đông y:Thận âm khuy tổn, thủy chẳng chứa mộc. Can dương quấy phá thanh không.

Cách trị:Tư thủy hàm mộc, tiềm dương tức phong.

Đơn thuốc:Gia vị ích âm tiềm dương thang.

Công thức:Huyền sâm 12g, Mạch đông 9g, Ngưu tất 9g, Phục linh 9g, Câu đằng 9g, Cúc hoa 9g, Thuyền thoái 6g, Đại giả thạch 15g, Sinh long cốt 15g, Sinh mẫu lệ 15g, Chích viễn chí 6g.

Sắc uống mỗi ngày 1 thang. Người thận âm suy khuyết nhiều thì có thể thêm Thục địa, Nữ trinh tử, Qui giao; người huyết áp liên tục không hạ thì có thể châm chước mà thêm Tang kí sinh, Hạ khô thảo, Sinh đỗ trọng.