MỤC 2

 

Tác phẩm

Lời Thầy dạy
Tác giả:     Tuệ Trung

Tự do
Tác giả:     Viên Minh

Thực Hư
Tác giả:     Như Trung

Con biết ơn Thầy
Tác giả:     Tuyết Mai

Tình thương chân thật
Tác giả:     Như Pháp

Sống
Tác giả:     Như Trung

Biết
Tác giả:     Như Tuệ

Thấy
Tác giả:     Như Tuệ

Em bé Fukushima
Tác giả:     Nguyễn Tăng Miên

Mừng xuân
Tác giả:     Diệu Thành

 

 

Pháp đang là
Tác giả:     Như Tuệ

Cảm tác sau khóa học Thiền
Tác giả:     Chơn Điền

Cảm Tác Bửu Tháp Gotama
Tác giả:     Minh Đức Triều Tâm Ảnh

Cảm Nhận Giữa Đời Thường
Daily Thoughts For Daily Needs

Tác giả:     Helen Steiner Rice
Dịch thơ:   Liễu Pháp

Thầy tôi
Tác giả:     Diệu Thành

Buông
Tác giả:     Liễu Ngộ

Vài Dòng Cảm Xúc
Tác giả:     Liễu Ngộ

Đóa Hồng Vàng Cửa Phật
Tác giả:     Minh Đức Triều Tâm Ảnh

Tập Thơ Ngắn
Tác giả:     Minh Đức Triều Tâm Ảnh

Tĩnh Lặng
Tác giả:     Viên Minh