HOÀNG THỔ 黃 土

Lấy đất sét, bỏ đất dơ ở trên lọc lấy đất dưới xong hòa nước lọc lấy đất sạch (Trần tạng Khí).

HOÀNG THỔ    黃 土

Tên Việt Nam: Đất sét vàng.

Tên gọi: Đất màu vàng có ở trong đất, nên gọi là Hoàng thổ.

Phép chế: Lấy đất sét, bỏ đất dơ ở trên lọc lấy đất dưới xong hòa nước lọc lấy đất sạch (Trần tạng Khí).

Tính vị: Vị ngọt. Tính bình. Không độc.

Chủ trị:

1- Sách xưa ghi rằng đất sét vàng chữa được xích bạch lỵ, đau co thắt do nhiệt độc trong bụng, lấy đất sét khô nấu với nước thật sôi, vắt bỏ bã lấy nước uống nóng 1-2 thăng. Lại có thể giải được các loại độc  dược, độc thịt (Trung Quốc Dược Học Đại Từ Điển).

2- Dùng Hoàng thổ tẩm với Bạch truật mà sao là có ý giúp thêm cho sức thuốc để ăn ngon, bổ được tỳ vị, giải được các khí nóng (Trung Quốc Dược Học Đại Từ Điển).