11:20 ICT Thứ năm, 18/07/2024

Danh mục nội dung

Liên hệ

Trang nhất » Tin Tức » Châm cứu » Châm cứu học

Liên hệ

BIỂU ĐỒ TÓM TẮT HUYỆT HỘI CỦA 12 ĐƯỜNG KINH MẠCH

Thứ ba - 19/07/2011 08:12

 

14 Đường

Kinh Mạch Khác Hợp Với Nó

Nó Hợp Với Kinh Mạch Khác

Kinh Mạch

Kinh Mạch

 

Huyệt

 

Kinh Mạch

 

Huyệt

 

Phế

Tỳ

Trung Phủ

 

 

Đại Trường

.Tiểu Trường

. Bàng Quang

. Vị

. Dương Duy

. Dương Kiều

.Tý Nhu

. Tý Nhu

. Nghênh Hương

. Tý Nhu

. Kiên Ngung + Cự Cốt

. Vị

.Vị, Dương Kiều

. Tiểu Trường

. Tam Tiêu, Đởm

. Đốc, Vị

. Đởm, Vị, Dương Duy

. Nhâm, Đốc, Vi, 6 kinh Dương

. Thượng Cự Hư

. Địa Thương

. Bỉnh Phong

. Bỉnh Phong

. Bá Hội + Nhân Trung

Dương Bạch + Thừa Tương

. Đại Chùy

Vị

. Đại Trường

. Đởm

. Tiểu Trường

. Dương Duy + Đởm

. Dương Kiều

. Dương Kiều + Đại trường.

. Dương Kiều + Nhâm

.Thượng Cự Hư

. Nhân Nghênh

. Hạ Cự Hư

. Đầu Duy

. Cự Liêu

. Địa Thương

. Thừa Khấp

. Đại Trường

. Bàng Quang + Tiểu Trường + Âm Kiều, Dương Kiều.

. Đởm

. Đởm+ Tam Tiêu

. Đởm + Dương Duy.

. Đởm + Dương Duy + Tam Tiêu

. Đốc + Đại Trường.

. Đốc + Nhâm.

. Đốc + 6 Kinh Dương .

. Nhâm + Đại Trường + Đốc.

. Nhâm + Tam Tiêu + Tiểu Trường.

. Nhâm + Tiểu Trường.

. Nghênh Hương

. Tình Minh

. Huyền Ly

. Hàm Yến + Huyền Lư.

. Dương Bạch.

. Kiên Tỉnh.

. Nhân Trung.

. Ngân Giao.

. Bá Hội + Đại Chùy.

. Thừa Tương.

Trung Quản.

. Thượng Quản.

Tỳ

. Can

. Can + Thận.

. Can + Âm Duy.

. Âm Duy.

.Xung Môn.

. Tam Âm Giao.

. Phủ Xá.

. Đại Hoành + Phúc Ai.

. Đởm.

. Phế.

. Can + Âm Duy.

. Nhâm.

.Nhâm + Can + Thận.

. Nhâm + Tam Tiêu + Thận + Tiểu Trường.

. Nhật Nguyệt.

. Trung Phủ.

. Kỳ Môn.

. Hạ Quản.

. Quan Nguyên.

 

. Đản Trung.

 

 

Tâm

Không có giao hội với các kinh mạch khác .

Tiểu Truờng

. Đại Trường + Đởm + Tam Tiêu.

. Tam Tiêu.

. Tam Tiêu + Đởm.

Dương Duy + Dương Kiều

. Bỉnh Phong.

. Quyền Liêu.

. Thính Cung.

. Nhu Du.

. Bàng Quang.

. Bàng Quang + Đởm + Tam Tiêu.

. Bàng Quang + Dương Kiều + Âm Kiều.

. Đại trường + Bàng Quang + Dương Duy.

. Đởm + Tam Tiêu.

. Tam Tiêu + Đởm.

. Vị

. Đốc + 6 kinh dương.

. Nhâm + Tam Tiêu + Thận + Tỳ.

. Nhâm + Vị.

. Nhâm + Vị + Tam Tiêu.

. Phụ Phân

. Đại Trử.

. Tình Minh.

. Tý Nhu

. Đồng Tử Liêu.

. Hòa Liêu + Giác Tôn.

. Hạ Cự Hư.

. Đại Chùy + Bá Hội.

. Đản Trung.

. Thượng Quản.

. Đản Trung.

Bàng Quang

. Đởm.

. Đởm + Tam Tiêu + Tiểu Trường.

. Tiểu Trường. . Đốc.

. Dương Duy.

. Dương Kiẻu.

. Trung Liêu.

. Đại Trử.

. Phụ Phân.

. Phong Môn.

. Kim Môn.

. Bộc Tham + Phụ Dương + Thân Mạch.

. Đại Trường + Tiểu Trường + Dương Duy.

. Đởm.

. Đởm + Tam Tiêu.

. Đởm + Dương Duy.

.Đốc.

. Đốc + Dương Duy.

. Đốc + 6 kinh Dương.

. Tý Nhu.

 Khúc Cốt + Suất Cốc + Thiên Xung + Phù Bạch + Hoàn Cốt + Trấp Cân + Hoàn Khiêu.

. Khiếu Âm.

. Lâm Khấp.

. Đại Chùy + Thần Đình.

. Phong Phủ.

. Bá Hội + Đại Chùy.

Thận

. Âm Duy.

. Âm Kiều.

. Xung.

. Trúc Tân.

. Giao Tín.

. Âm Đô, Đại Hách, Hoang Du, Hoành Cốt, Khí Huyệt, Thạch Quan, Thông Cốc, Thương Khúc, Trung Chú, Tứ Mãn, U Môn.

. Can + Tỳ.

. Đốc + Đởm.

. Nhâm + Can + Tỳ.

. Nhâm + Tam Tiêu + Thận + Tiểu Trường + Tỳ.

. Nhâm + Xung.

. Tam Âm Giao.

. Trường Cường.

. Quan Nguyên + Trung Cực.

. Đản Trung.

. Âm Giao.

 

 

Tâm Bào

Đởm, Can, Tam Tiêu.

Thiên Trì.

 

 

Tam Tiêu

.Đởm

. Đởm + Tiểu Trường.

. Đởm + Dương Duy.

.Dương Kiều.

. Ế Phong.

. Giác Tôn, Hòa Liêu.

. Thiên Liêu.

. Nhu Hội.

. Bàng Quang + Đởm + Tiểu Trường.

. Đởm + Bàng Quang.

. Đởm + Dương Duy.

. Đởm + Đại Trường.

. Đởm + Vị.

. Đởm + Vị + Dương Duy.

. Tiểu Trường + Đại Trường + Đởm.

.Tiểu Trường + Đởm.

. Đốc + 6 Kinh Dương .

. Nhâm + Tiểu Trường + Tỳ + Thận.

. Nhâm + Vị + Tiểu Trường.

. Đại Trữ.

. Khiếu Âm.

. Phong Trì.

. Thượng Quan.

Hàm Yến, Huyền Lư, Huyền Ly.

. Kiên Tỉnh.

. Bỉnh Phong.

. Quyền Liêu, Thính Cung.

. Đại Chùy, Bá Hội.

. Đản Trung.

. Trung Quản.

Đởm

. Bàng Quang.

.Tam Tiêu + Đại Trường.

. Tam Tiêu + Tiểu Trường.

. Tam Tiêu + Vị

Khúc Tân, Phù Bạch, Suất Cốc, Thiên Xung.

. Hàm Yến.

. Đồng Tử Liêu, Thượng Quan.

. Huyền Lư, Huyền Ly.

. Bàng Quang.

. Bàng Quang + Can.

. Bàng Quang + Dương Duy.

. Bàng Quang + Tam Tiêu.

. Bàng Quang + Tam Tiêu + Tiểu Trường.

. Dương Duy.

. Dương Duy + Tam Tiêu.

. Dương Duy + Vị + Đại Trường.

. Dương Kiều.

. Đới.

. Tam Tiêu + Vị + Dương Duy.

. Tiểu Trường + Đại Trường + Tam Tiêu.

Tiểu Trường + Tam Tiêu.

. Tỳ + Dương Duy.

. Vị.

 

. Vị + Dương Duy.

. Hoàn Cốt, Trấp Cân, Hoàn Khiêu.

. Trung Liêu.

. Lâm Khấp.

. Khiếu Âm.

Đại Trữ.

. Bản Thần, Chính Dinh, Dương Giao, Mục Song, Não Không, Thùa Linh.

. Phong Trì.

. Dương Bạch.

. Cư Liêu.

. Duy Đạo, Đới Mạch, Ngũ Khu.

. Kiên Tỉnh.

. Bỉnh Phong.

. Thính Cung.

. Nhật Nguyệt.

. Hạ Quản + Nhân Nghênh.

. Đầu Duy.

Can

. Đởm.

. Tỳ + Âm Duy.

. Chương Môn.

. Kỳ Môn.

. Bàng Quang + Đởm.

. Tâm Bào + Đởm + Tam Tiêu.

. Nhâm.

. Nhâm + Tỳ + Thận.

. Thận + Tỳ.

. Tỳ + Âm Duy.

. Tỳ + Thận.

. Trung Liêu.

 

. Thiên Trì.

 

. Khúc Cốt.

. Quan Nguyên, Trung Cực.

. Tam Âm Giao.

. Phủ Xá.

. Tam Âm Giao.

Đốc

. Bàng Quang.

.Bàng Quang + Dương Duy.

.Dương Duy.

. Nhâm + Vị.

. 6 Kinh Dương.

. Thận + Đởm.

. Vị + Đại Trường.

. Đào Đạo, Não Hộ, Thần Đình.

. Phong Phủ.

. Á Môn.

. Ngân Giao.

. Đại Chùy, Bá Hội.

. Trường Cường.

. Nhân Trung.

 

 

Nhâm

. Can

. Can + Tỳ + Thận.

. Đốc.

. Tỳ.

. Vị + Tam Tiêu + Tiểu Trường.

. Vị + Tiểu Trường.

. Tam Tiêu + Tiểu Trường + Tỳ + Thận.

. Âm Duy.

. Vị + Đại Trường + Đốc.

. Khúc Cốt.

. Quan Nguyên + Trung Cực.

. Hội Âm.

. Hạ Quản.

. Trung Quản.

. Thượng Quản.

. Đản Trung.

. Liêm Tuyền, Thiên Đột.

. Thừa Tương.

. Đốc + Vị.

. Vị + Dương Kiều.

. Ngân Giao.

. Thừa Khấp.

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập thành viên

Thăm dò ý kiến

Ý kiến của bạn về giao diện của website http://www.tuetinhlienhoa.com.vn?

Đẹp, duy trì giao diện như vậy

Bình thường, cần điều chỉnh

Xấu, cần thay đổi ngay

Ý kiến khác (xin gửi về email: support@tuetinhlienhoa.com.vn)

Logo Tuệ Tĩnh Đường Liên Hoa
Logo Cơm Chay Dưỡng Sinh Liên Hoa
Các món ăn Liên Hoa quán