TỴ TOAN

Nguyên nhân: Sách ‘Cổ Kim Y Thống’ ghi: “Chứng Tỵ toan, do đờm hỏa gây nên”.Điều trị: Dùng bàiLương Cách Tán (17) thêm Kinh giới huệ, Cát cánh.

TỴ TOAN


 

Chứng trong lỗ mũi bị tê bì, mất cảm giác.

Nguyên nhân: Sách ‘Cổ Kim Y Thống’ ghi: “Chứng Tỵ toan, do đờm hỏa gây nên”.

Điều trị: Dùng bàiLương Cách Tán (17) thêm Kinh giới huệ, Cát cánh.