Bát mạch kỳ kinh

 

Mạch Đốc: khởi đầu từ huyệt Hạ cực, theo trong xương sống lên đến huyệt Phong phủ, vào thuộc trong óc. Đốc nghĩa là đô hội, chỗ đô hội của các mạch dương, chủ về nam giới.

Mạch Nhâm: khởi đầu ở dưới huyệt Trung cực, đi lên đến chòm lông mu, theo vào trong bụng lên qua huyệt Quan nguyên tới yết hầu, lên tới cằm vào mắt, liên lạc vào lưỡi, nó là cái bể để chứa các mạch âm, nguồn gốc sinh đẻ ở đó, chủ về nữ giới.

Mạch xung: khởi đầu từ huyệt Khí nhai (khí xung) nơi phát nguyên của vị kinh cùng với Túc dương minh đi kèm bên rốn đến giữa ngực rồi tản ra.

Mạch Đới: khởi đầu từ dưới mạng sườn, vòng ngang lưng một vòng như cái dây nịt.

Mạch Dương kiểu: khởi đầu ở giữa gót chân, đi quanh ra mắt cá ngoài lên đến huyệt Phong trì, mạch đi đằng sau lưng, thuộc dương.

Mạch Âm kiểu: khởi đầu ở giữa gót chân đi lên mắt cá đến yết hầu giao với mạch xung. Mạch đi ở phía trước bụng, là thuộc âm.

Mạch Dương duy: khởi đầu ở nơi hội họp của các mạch dương.

Mạch Âm duy: khởi đầu chỗ giao nhau của các mạch âm, duy nghĩa là giằng giữ, vì âm dương không giằng giữ lấy nhau, cho nên phát ra bệnh. Song bệnh ở kỳ kinh không phải tự nó sinh ra, đều do các kinh kia tràn tới.

Nguồn tin: y học căn bản