09:15 ICT Thứ hai, 20/05/2024

Danh mục nội dung

Liên hệ

Trang nhất » Tin Tức » Châm cứu » Bảng tra huyệt

Liên hệ

BẢNG TRA TÊN HUYỆT TIẾNG ANH

Thứ bảy - 16/07/2011 15:35

(POINTS NAMES IN ENGLISH)

 
TÊN HUYỆT TÊN VIỆT NAM
Bai Huan Shu Bạch Hoàn Du
Bai Hui Bá Hội
Bao Huang Bào Hoang
Ben Shen Bản Thần
Bu Lang Bộ Lang
Chang Qiang Trường Cường
Cheng Fu Thừa Phù
Cheng Guang Thừa Quang
Cheng Jiang Thừa Tương
Cheng Jin Thừa Cân
Cheng Ling Thừa Linh
Cheng Man Thừa Mãn
Cheng Qi Thừa Khấp
Cheng Shan Thừa Sơn
Chi Ze Xích Trạch
Chong Men Xung Môn
Chong Yang Xung Dương
Chu Khu Cự Cốt
Ci Liao Thứ Liêu
Da Bao Đại Bao
Da Chang Shu Đại Trường Du
Da Du Đại Đô
Da Dun Đại Đôn
Da Gu Đại Cự
Da He Đại Hách
Da Heng Đại Hoành
Da Jing Đại Nghênh
Da Ling Đại Lăng
Da Shu Đại Trử
Da Zhong Đại Chung
Da Zhui Đại Chùy
Dai Mai Đái Mạch
Dan Shu Đởm Du
Di Cang Địa Thương
Di Ji Địa Cơ
Di Wu Hui Địa Ngũ Hội
Du Bi Độc Tỵ
Du Shu Đốc Du
Dui Duan Đoài Đoan
Er Chien Nhị Gian
Er Men Nhĩ Môn
Fei Shu Phế Du
Fei Yang Phi Dương
Feng Chi Phong Trì
Feng Leng Phong Long
Feng Men Phong Môn
Feng Fu Phong Phủ
Feng Shi Phong Thị
Fou Jie Phúc Kết
Fu Ai Phúc Ai
Fu Bai Phù Bạch
Fu Fen Phụ Phân
Fu Liu Phục Lưu
Fu She Phủ Xá
Fu Tu Phù Đột
Fu Tu PhụcThố
Fu Xi Phù Khích
Fu Yang Phụ Dương
Gan Shu Can Du
Gao Huang Cao Hoang
Ge Guan Cách Quan
Ge Shu Cách Du
Gong Sun Công Tôn
Guan Yuan Quan Nguyên
Guan Yuan Shu Quan Nguyên Du
Guang Ming Quang Minh
Gui Lai Qui Lai
Han Yan Hàm Yến
He Gu Hợp Cốc
He Liao Hòa Liêu
He Yang Hợp Dương
Heng Gu Hoành Cốt
Hiang Men Hoang Môn
Ho Liao Hòa Liêu
Hou Ding Hậu Đỉnh
Hou Xi Hậu Khê
Hsia Lien Hạ Liêm
Hsueh Hai Huyết Hải
Hua Gai Hoa Cái
Hua Rou Men Hoạt Nhục Môn
Huan Tiao Hoàn Khiêu
Huang Shu Hoang Du
Hui Yang Hội Dương
Hui Yin Hội Âm
Hui Zong Hội Tông
Hun Men Hồn Môn
Ji Guan Cực Tuyền
Ji Mai Cấp Mạch
Ji Men Cơ Môn
Ji Zhong Khí Xung
Jia Che Giáp Xa
Jian Gu Kiên Ngung
Jian Jing Kiên Tỉnh
Jian Li Kiến Lý
Jian Liao Kiên Liêu
Jian Shi Gian Sử
Jian Wai Shu Kiên Ngoại Du
Jian Zhen Kiên Trinh
Jian Zhong Shu Kiên Trung Du
Jiao Sun Giác Tôn
Jiao Xin Giao Tín
Jie Xi Giải Khê
Ji Men Cơ Môn
Jin Men Kim Môn
Jin Suo Cân Súc
Jing Gu Kinh Cừ
Jing Men Kinh Môn
Jing Ming Tình Minh
Jing Qu Kinh Cốt
Jiu Vei Cưu Vĩ
Ji Zhong Tích Trung
Ju Que Cự Khuyết
Ju Liao Cự Liêu
Ju Liao Cư Liêu
Jue Yin Shu Quyết Âm Du
Kong Zui Khổng Tối
Khu Gu Khúc Cốt
Ku Fang Khố Phòng
Kun Lun Côn Lôn
Lao Gong Lao Cung
Li Dui Lệ Đoài
Li Gou Lãi Câu
Lian Quan Liêm Tuyền
Liang Men Lương Môn
Liang Qiui Lương Khâu
Lie Gue Liệt Khuyết
Lin Qi (Head) Lâm Khấp (Đầu)
Lin Qi (Foot) Lâm Khấp (Túc)
Ling Tai Linh Đài
Ling Tao Linh Đạo
Linh Xu Linh Khư
Lou Gu Lậu Cốc
Lu Xi Lư Tức
Luo Que Lạc Khước
Mei Chong Mi Xung
Ming Men Mệnh Môn
Mu Chuang Mục Song
Nao Hu Não Hộ
Nao Hui Nhu Hội
Nao Kong Não Không
Nao Shu Nhu Du
Nei Quan Nội Quan
Nei Ting Nội Đình
Pang Guan Shu Bàng Quang Du
Pi Guang Bể Quan
Pi Nao Tý Nhu
Pi Shu Tỳ Du
Pien Li Thiên Lịch
Ping Feng Bỉnh Phong
Po Hu Phách Hộ
Pu Rong Bất Dung
Pu Shen Bộc Tham
Qi Chong Khí Xung
Qi Hai Khí Hải
Qi Hai Shu Khí Hải Du
Qi Hu Khí Hộ
Qi Men Kỳ Môn
Qi She Khí Xá
Qi Xue Khí Huyệt
Qian Ding Tiền Đỉnh
Qiang Gu Tiền Cốc
Qiang Jian Cường Gian
Qiao Yin (Head) Khiếu Âm (Đầu)
Qiao Yin (Foot) Khiếu Âm (Túc)
Qing Leng Yuan Thanh Lãnh Uyên
Qing Ling Thanh Linh
Qiu Xu Khâu Khư
Qu Bin Khúc Tân
Qu Chai Khúc Sai
Qu Chi Khúc Trì
Qu Quan Khúc Tuyền
Qu Yuan Khúc Viên
Qu Ze Khúc Trạch
Quan Chong Quan Xung
Quan Liao Quyền Liêu
Quan Men Quan Môn
Que Pen Khuyết Bồn
Ran Gu Nhiên Cốc
Ren Ying Nhân Nghênh
Ren Zhong Nhân Trung
Ri Yue Nhật Nguyệt
Ru Gen Nhũ Căn
Ru Yi Ốc Ế
Ru Zhong Nhũ Trung
San Chien Tam Gian
San Jiao Shu Tam Tiêu Du
San Yang Luo Tam Dương Lạc
San Yin Jiao Tam Âm Giao
Shan Zhong Đản Trung
Shang Guan Thượng Quan
Shang Wan Thượng Quản
Shang Ju Hu Thượng Cự Hư
Shang Liao Thượng Liêu
Shang Lien Thượng Liêm
Shang Qiu Thương Khâu
Shang Qu Thương Khúc
Shang Xing Thượng Tinh
Shang Yang Thương Dương
Shao Chong Thiếu Xung
Shao Hai Thiếu Hải
Shao Pu Thiếu Phủ
Shao Shang Thiếu Thương
Shao Ze Thiếu Trạch
Shen Cang Thần Tàng
Shen Dao Thần Đạo
Shen Feng Thần Phong
Shen Jue Thần Khuyết
Shen Mai Thân Mạch
Shen Men Thần Môn
Shen Shu Thân Trụ
Shen Tang Thần Đường
Shen Ting Thần Đình
Shen Zhu Thận Du
Shi Dou Thực Độc
Shi Men Thạch Môn
Shi Quan Thạch Quan
Shou San Li Thủ Tam Lý
Shu Phu Du Phủ
Shu Gu Thúc Cốt
Shuai Gu Suất Cốc
Shui Dao Thủy Đạo
Shui Quan Thủy Tuyền
Shui Tu Thủy Đột
Shuy Fen Thủy Phân
Si Bai Tứ Bạch
Si Du Tứ Độc
Si Man Tứ Mãn
Si Zhu Kong Ty Trúc Không
Su Liao Tố Liêu
Tai Bai Thái Bạch
Tai Chong Thái Xung
Tai Xi Thái Khê
Tai Yi Thái Ất
Tai Yuan Thái Uyên
Tao Dao Đào Đạo
Tian Chi Thiên Trì
Tian Chong Thiên Xung
Tian Chuang Thiên Song
Tian Fu Thiên Phủ
Tian Jing Thiên Đỉnh
Tian Liao Thiên Liêu
Tian Quan Thiên Tuyền
Tian Rong Thiên Dung
Tian Shu Thiên Xu
Tian Tu Thiên Đột
Tian Xi Thiên Khê
Tian You Thiên Dũ
Tian Zhu Thiên Trụ
Tian Zong Thiên Tông
Tiao Kou Điều Khẩu
Tien Ting Thiên Tỉnh
Ting Gong Thính Cung
Ting Hui Thính Hội
Tong Gu (Abdomen) Thông Cốc (Phúc)
Tong Gu (Foot) Thông Cốc (Túc)
Tong Li Thông Lý
Tong Tian Thông Thiên
Tong Zi Liao Đồng Tử Liêu
Tou Wei Đầu Duy
Wai Guan Ngoại Quan
Wai Ling Ngoại Lăng
Wai Qiu Ngoại Khâu
Wan gu Hoàn Cốt
Wei Cang Địa Thương
Wei Dao Duy Đạo
Wei Shang Vị Thương
Wei Shu Vị Du
Wei Yang Ủy Dương
Wei Zhong Ủy Trung
Wein Liu Ôn Lưu
Wu Chu Ngũ Xứ
Wu Li Ngũ Lý
Wu Shu Ngũ Khu
Wuan Gu Uyển Cốt
Xi Guan Tất Quan
Xi Men Khích Môn
Xia Bai Hiệp Bạch
Xia Gu Hãm Cốc
Xia Guan Hạ Quan
Xia Wan Hạ Quản
Xia Ju Hu Hạ Cự Hư
Xia Liao Hạ Liêu
Xia Xi Hiệp Khê
Xiao Chang Shu Tiểu Trường Du
Xiao Hai Tiểu Hải
Xiao Luo Tiêu Lạc
Xin Hui Tín Hội
Xin Shu Tâm Du
Xing Jian Hành Gian
Xiong Xiang Hung Hương
Xuan Ji Toàn Cơ
Xuan Li Huyền Ly
Xuan Lu Huyền Lư
Xuan Shu Huyền Khu
Xuan Zhong Huyền Chung
Ya Men Á Môn
Yang Bai Dương Bạch
Yang Chi Dương Trì
Yang Phu Dương Phụ
Yang Gang Dương Cương
Yang Gu Dương Cốc
Yang Guan Dương Quan
Yang Jiao Dương Giao
Yang Lao Dưỡng Lão
Yang Ling Quan Dương Lăng Tuyền
Yang Shi Dương Khê
Yao Shu Yêu Du
Yao Yang Guan Yêu Dương Quan
Ye Men Dịch Môn
Yi Feng Ế Phong
Yi She Ý Xá
Yi Xi Y Hi
Yin Bai Ẩn Bạch
Yin Bao Âm Bao
Yin Du Âm Đô
Yin Gu Âm Cốc
Yin Jiao Âm Giao
Yin Jiao Ngân Giao
Yin Lian Âm Liêm
Yin Ling Quan Âm Lăng Tuyền
Yin Men Ân Môn
Yin Shi Âm Thị
Yin Xi Âm Khích
Ying Chuang Ưng Song
Ying Sia Nghênh Hương
Yong Quan Dũng Tuyền
You Men U Môn
Yu Nghi Ngư Tế
Yu Men Vân Môn
Yu Tang Ngọc Đường
Yu Zhen Ngọc Chẩm
Yu Zhong Quắc Trung
Yuan Ye Uyên Dịch
Zan Zhu Toàn Trúc
Zhang Men Chương Môn
Zhao Hai Chiếu Hải
Zhe Jin Triếp Cân
Zheng Ying Chính Dinh
Zhi Bian Trật Biên
Zhi Gou Chi Câu
Zhi Mai Khế Mạch
Zhi Shi Chí Thất
Zhi Zheng Chi Chính
Zhi Yang Chí Dương
Zhi Yin Chí Âm
Zhong Chong Trung Xung
Zhong Du Trung Độc
Zhong Feng Trung Phong
Zhong Liao Trung Liêu
Zhong Lu Shu Trung Lữ Du
Zhong Fu Trung Phủ
Zhong Ji Trung Cực
Zhong Shu Trung Khu
Zhong Tinh Trung Đình
Zhong Wan Trung Quản
Zhong Zhu Trung Chú
Zhong Zhu Trung Chử
Zhou Liao Trữu Liêu
Zhou Rong Chu Vinh
Zhou Wu Li Thủ Ngũ Lý
Zhu Bin Trúc Tân
Zi Gong Tử Cung
Zu San Li Túc Tam Lý

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập thành viên

Thăm dò ý kiến

Cách tổ chức thông tin trên theo bạn là?

Rất thân thiện

Rất đẹp

Hợp lý

Khó sử dụng

Logo Tuệ Tĩnh Đường Liên Hoa
Logo Cơm Chay Dưỡng Sinh Liên Hoa
Các món ăn Liên Hoa quán